Utlysning til åpent idékonkurranse for kunstnere på Fjell skole og kulturhus

INVITASJON TIL ÅPEN IDÉKONKURRANSE FOR KUNSTNERE

 

FJELL SKOLE OG KULTURHUS

SKULPTURELL UTFORMING AV UTENDØRS HÅNDLØPER

Komplett programmateriale lastes ned fra denne lenken: http://185.35.203.197

I samsvar med stadfestet kunstprosjekt for Fjell barneskole og kulturhus innbyr Drammen eiendom til åpen idékonkurranse om skulpturell utforming av utendørs håndløper.

Landskapsplan med aksen markert. Her kan man se hvordan den både forbinder byggenes hovedinnganger samt området i sin helhet fra laveste til høyeste nivå i landskapet.

Fjell skole og kulturhus ligger i bydelen Fjell, en drabantby preget av høyhus sør for Drammen sentrum. Bydelen er bygget ut på 1960- og 70 tallet og ligger mellom tilgrensende småhusbebyggelse og skogsområder. Utviklingen av skolen og kulturhuset inngår som et ledd i områdesatsingen «Fjell 2020», med mål om å lage en helhetlig løsning for å binde Fjell sentrum sammen med Fjell skole. Dette gjøres ved å skape en allmenning med møteplasser og aktivitetsområder for hele befolkningen. Skolen utvides på skoletomten og det etableres et aktivitetshus/kulturhus som nytt bydelssenter.

 

For å understreke aksen som binder de to områdene sammen, ønskes en gjennomgående skulptur langs hele aksens lengde. Skulpturen skal ivareta behovet for håndløper der dette er et krav i tråd med universell utforming. Utvalget søker forslag hvor det kunstneriske og funksjonelle inngår i et gjensidig og naturlig samspill.

 

Det er uttrykt, både fra skolen- og kulturhusets side, hvor viktig det er å framheve verdier for vennskap, læring og felleskap. Kunst kan neppe favne alle disse ambisjonene på en gang. Kunst med sterk egenverdi vil inneha kvaliteter med en essensiell tydelighet, uten at budskapene nødvendigvis trenger å bli for direkte. Kunst kan bidra til å sette en standard for kvalitet og integritet, mens noe underliggende formidles til sansene og intellektet over tid. Akkurat hvordan dette oppfattes vil alltid komme an på den som ser. På Fjell er mottakergruppen flerkulturell, og nettopp dette er  interessant i seg selv. Det er mange spørsmål å stille seg som kunstner i et slikt landskap, som menneskelighet og universalitet, individualitet og gruppe, språk/ kode og forståelse . Bestiller ønsker ikke politisk kunst, men oppfordrer til å tenke nyskapende. Utover det som står av kriterier i programmet, legges det ingen andre føringer hva gjelder tema, materialvalg og utforming.

 

 

Kriterier til kunstprosjektet:

·  Kunstprosjektet skal erstatte en standard håndløper (evt monteres på eller i forbindelse med en standard håndløper), som skal følge allmenningen i hele dens lengde med en ”håndløperskulptur” der kunstneriske, håndverksmessige og funksjonelle kvaliteter ivaretas og går opp i en ny og ukonvensjonell helhet.

·  Det er pr i dag planlagt en midtstilt håndløper. Det er ikke et krav at kunsten også plaserer seg midtstilt, men det er noen hensyn som ligger til grunn for dette som er viktig å avklare / samkjøre med landskapsarkitekt.

·  Kunstprosjektet skal by på visuell og sanselig stimulans, og invitere til aktivitet.

·  Kunstprosjektet skal være inkluderende for alle.

·  Kunstner må være oppmerksom på sikkerhet og universell utforming.

·  Kunstprosjektet må gjennomføres i materialer og tekniske løsninger som tåler å stå ute i det norske klimaet og aktiv bruk. Det må være vedlikeholdsfritt.

·  Verket må kunne oppleves både på nært hold og på avstand. Det oppfordres til at det nyanseres i ideforslaget, hvordan dette kan variere kunstopplevelsen.

·  Det er et mål at ”håndløperskulpturen” skal stå som et selvstendig kunstnerisk uttrykk når den ikke er i aktiv bruk.

·   Selve kunstverket behøver ikke henge sammen hele veien, og kan erstattes (av hensyn til UU) der nødvendig av en alminnelig håndløper.

Skulpturen kan også (men ikke et krav), dersom det er del av et helhetlig kunstnerisk språk eller budskap, dekke andre bruksområder som bl.a. benker, skilting, klatrestativ etc. Så lenge det lar seg gjøre innenfor tekniske og økonomiske rammer, og at skulpturen forholder seg til allmenningens lengde, legger ikke utvalget noen begrensning av skulpturens nøyaktige utstrekning. Utover opplistede kriterier, legger heller ikke utvalget andre føringer hva gjelder tema, materialvalg eller utforming. Alle valg skal dog begrunnes og tydeliggjøres, også i forhold til økonomi og byggetekniske utfordringer.

 

 

·                Ideforslagene skal sendes til Drammen Eiendom ved Monika Pedersen, og tituleres. «Kunst til Fjell skole og kulturhus»
·                Forslagene må være juryen i hende senest kl 12. 31 august 2018.
·                5 kandidater inviteres etterfølgende til å komme på intervju til Drammen Eiendoms lokaler i løpet av uke 37 i september.
·                Juryen velger en vinner innen utgangen av september 2018
·                Det forutsettes at kunstner bak vinnerutkastet er klar til å påbegynne arbeidet senest 15 oktober 2018.

 

Komplett programmateriale lastes ned fra denne lenken: http://185.35.203.197

Følgende filer skal ligge på her:

·                Konkurranseprogram
·                Presentasjon av Fjell skole og kulturhus. Klippet ut fra rammesøknad
·                Planer av inngangsetasjene på både skolen og kulturhuset
·                Snitt og Fasader
·                Teknisk situasjonskart
·                Landskapsplan. Målestokk 1:1000 på A3.
·                Lanskapsplan, utsnitt av allmenningen. Målestokk 1:500 på A3
·                Nedlastbar 3d-modell i IFC-format
·                Illustrasjoner som viser bygningenes utvendige utforming og materialbruk.

 

Spørsmål om forståelse av programmet eller annet kan stilles skriftlig til juryens sekretær Monika Pedersen på epostadresse monika.pedersen@drmk.no, innen 29 Juni 2018.

 

Spørsmålene vil bli forelagt juryens medlemmer. Spørsmål og svar vil innen 6 juli bli lagt ut på url-lenken over. Ytterligere kontakt mellom konkurrerende kunstnere og medlemmer av juryen skal ikke forekomme.

 

Personvern